PROJEKT II/545 KAPUŠANY-RASLAVICE

Október 2019. Realizácia vystuženia asfaltových vrstiev oceľovou sieťou #MeshTrack pre spoločnosť COLAS Slovakia. Projekt II/545 Kapušany – Raslavice prestavuje rekonštrukciu cesty II/545 a zlepšenie jej stavebno-technického stavu. Cieľom je odstránenie výtlkov, priečnych a pozdĺžnych trhlín vozovky, úprava odvodnenia, dobudovanie spevnenej a nespevnenej krajnice, výmena bezpečnostných zariadení. Spoločnosť GEOSOUL realizovala dodávku výstužnej oceľovej siete MeshTrack od belgického výrobcu BEKAERT a jej fixáciu pomocou kalového zákrytu (jednovrstvový asfaltový kal) systémom #Bitufor.