PROJEKT – MODERNIZÁCIA CESTY II/534 POPRAD-STARÝ SMOKOVEC

Apríl 2020. Spoločnosť STRABAG s.r.o. ako hlavný zhotoviteľ realizovala tento projekt pre Prešovský samosprávny kraj. Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno – technického stavu vozovky a systému odvodnenia cesty II/534.  Cesta II/534 v dotknutom úseku má nevyhovujúci stavebno-technický stav. Povrch vozovky bol rozrušený rozvetvenými priečnymi a pozdĺžnymi trhlinami, mozaikovými trhlinami, lokálnymi výtlkmi a vysprávkami výtlkov. Poškodené boli aj dláždené rigoly a vpusty cestnej kanalizácie. Spoločnosť GEOSOUL s.r.o. realizovala dodávku výstužnej oceľovej siete MeshTrack od belgického výrobcu BEKAERT a jej fixáciu pomocou kalového zákrytu (jednovrstvový asfaltový kal) systémom #Bitufor ®.