Gabionové konštrukcie

Gabion je drôtokamenný prvok zostavený z dielcov oceľovej siete vyplnený prírodným kameňom, alebo kamenivom. Gabiony budia dojem veľmi jednoduchej konštrukcie, avšak nevhodným návrhom, či nešťastne zvolenou špecifikáciou gabionu sa nedosiahne želaný vizuálny stav, prípadne môže dôjsť až k poruche konštrukcie. Použitie gabionu zavisí od funkcie realizovanej konštrukcie.

Konštrukcia je zložená z gabionov v tvare kocky alebo kvádra, zostavených z dielcov zo zváranej oceľovej siete, ktoré sú vyplnené prírodným alebo lomovým kameňom, prípadne kamenivom. Pevnosť siete v ťahu je závislá od typu oka siete a priemeru drôtu. Pevnosť zvaru musí byť minimálne 75 % medznej pevnosti drôtu. Siete sa spájajú spojovacími špirálami, alebo C-sponami do košov, či matracov požadovaného tvaru a rozmeru. Na vystuženie gabionov sa používajú dištančné tiahla.

Konštrukcia je zložená z gabionov v tvare kocky alebo kvádra vyrobených z šesťhranného dvojzákrutového oceľového pletiva, ktoré sú vyplnené prírodným alebo lomovým kameňom. Pevnosť siete v ťahu je závislá od typu oka siete a priemeru drôtu. Koše a matrace sa spájajú spojovacími drôtmi, alebo C-sponami, na vystuženie sa používajú dištančné tiahla.

Návrh gabionového oporného/zárubného múra musí spĺňať všetky kritériá pre gravitačný múr. Realizuje sa jednoduchým stavebnicovým spôsobom, gabiony sa plnia priamo na stavbe vhodným výplňovým kameňom/kamenivom. Predstavuje estetickú, prírodne pôsobiacu priepustnú konštrukciu s drenážnou funkciou využívanú najmä v päte svahu.

Navrhuje sa ako architektonický prvok bez statickej funkcie. Gabion s estetickou funkciou je prikotvený k nosnej konštrukcii (napr. železobetónová pilótová stena, železobetónový múr, klincované svahy so striekaným betónom). Uprednostňuje sa použitie panelov zo zváranej oceľovej siete. Parametre jednotlivých prvkov gabionového obkladu i kotevných prvkov určuje projektová dokumentácia.

Predstavujú alternatívne lícové opevnenie vystužených horninových konštrukcií tvorené z gabionových košov. Lícové opevnenie slúži na zadržanie sypaniny medzi vodorovnou geosyntetickou výstužou, má nosnú i estetickú funkciu a slúži na protieróznu ochranu povrchu vystuženej horninovej konštrukcie. Používa sa pre vystužené strmé svahy ( 45°-70° ) a vystužené múry ( 70°-90° ), vystužené mostné opory a krídla. Poddajné líce je väčšinou budované v požadovanom sklone z drôtokamenných prvkov výšky 0,5m odskakovaním.

Využitie majú na stabilizáciu svahov koryta toku vo vodnom hospodárstve, a tiež ako ochranné protierózne opatrenia násypových svahov dopravných stavieb v záplavových územiach. Prevažne sú realizované na svahoch do sklonu 1:2. Účelom ich použitia je opevnenie svahov, založenie gabionov v toku, vývary prehrádzok a tiež ochrana mostných pilierov umiestnených vo vodnom toku.

Sú priečne stavby s prepadovou výškou nad 1,8m, ktoré slúžia na zmiernenie pozdĺžneho sklonu koryta toku a tiež pre zníženie transportu splavenín. Prehrádzky nie sú akumulačné objekty. Gabionové prehrádzky rozlišujeme v závislosti od tvaru ich vzdušného svahu v strede toku na: stupne a prehrádzky, stupňovité prehrádzky a prehrádzky typu sklz. Pri ich návrhu sú dôležité detaily konštrukcie ako stabilita a odolnosť krídel, ochrana koruny a vývaru.

Gabionové koše si už našli svoje trvalé miesto i v záhradnej architektúre. Používajú sa pri vytváraní terenných stupňov, oporných múrov, oplotení, lavičiek. Výhodou je rýchla montáž, prirodzený prírodný vzhľad i rôznorodé použitie.