Geosyntetika

Geosyntetika je progresívne sa rozvíjajúci smer v stavebníctve a dnes skoro každá stavba využíva výhody použitia geosyntetických materiálov. K dispozícii je celé spektrum materiálových a typových možností, kde už aj skúsený projektant či zhotoviteľ má problém v orientácii a výbere toho vhodného typu. Zaoberáme sa technickou podporou a dodávkou geosyntetiky.

Sepáracia je oddelenie dvoch rôznych materiálov, medzi ktoré je vložené geosyntetikum. Filtrácia umožňuje dlhodobé prúdenie kvapaliny zo zeminy v smere kolmom na geosyntetiku a súčasne zabraňuje nekontrolovanému pohybu pevných častí v smere prúdenia. Najvhodnejším produktom so separačno-filtračnou funkciou je netkaná geotextília.

Drenážny geokompozit je geosyntetikum, ktoré zhromažďuje a odvádza kvapalinu z drénovanej konštrukcie v rovine výrobku. Používa sa ako náhrada drenážnych vrstiev z prírodných materiálov pri realizácii násypových telies dopravných stavieb, skládok odpadov a pod.

Použitie ťahových vlastností geosyntetického materiálu pre prenesenie napätí alebo zamedzenie defomácii geotechnických stavieb. Výstužné prvky v telese násypu pôsobia väčšinou ako ťahová výstuž a zvyšujú aj zabezpečujú stabilitu násypu. Geosyntetická výstuž spolu so sypaninou tvorí blok vystuženej zeminy, ktorý musí mať dostatočnú šírku a tvar, aby bol stabilný a preniesol všetky vonkajšie zaťaženia. Na vystužovanie násypov sa zvyčajne používajú jednoosové výstužné prvky na báze polyméru ako sú geomreže, geopásy, geotextílie a iné geokompozity. Všetky výstužné materiály musia mať primárnu výstužnú funkciu, a tomu zodpovedať ich pevnostné a deformačné vlastnosti.

Je potrebné pre líniové stavby, komunikácie, či spevnené plochy v lokalitách s výskytom málo únosného podložia. Horizontálna geosyntetická výstuž v kombinácii s vhodnou sypaninou zabezpečuje vyššiu deformačnú odolnosť povrchu vrstvy a súčasne kontrolu nerovnomerného sadania vrstvy. Najčastejšie sú používané dvoj-osové a viac-osové geomreže, zriedkavejšie geotextílie a geokompozity. Rozsah pevností je štandardne pre tento typ aplikácie od (20-20) kN/m do (100-100) kN/m. Odporúča sa použitie tuhých geomreží.

Princípom použitia geosyntetiky je zabránenie pohybu zŕn zeminy na povrchu svahu v dôsledku pôsobenia vody, vetra a umožnenie rastu prirodzenej alebo umelo vysadenej vegetácie. Pri návrhu protieróznej georohože sa zohľadňuje výška svahu a jeho sklon, typ chránenej zeminy. Georohož môže mať rôzne hrúbky, byť vystužená geomrežou, alebo oceľovou sieťou podľa typu aplikácie.