REFERENCES

Our references. It is us, people standing behind GEOSOUL. We believe that the value of our company is based on belief in human potencial, skills, experiences and in your confidence in us.

We have been an active part of the following projects:

 • MOTORWAY D1 DUBNÁ SKALA-TURANY, Slovakia
 • MOTORWAY D1 FRIČOVCE-SVINIA, Slovakia
 • EXPRESSWAY R2 PSTRUŠA-KRIVÁŇ, Slovakia
 • MOTORWAY D3 SVRČINOVEC-SKALITÉ, Slovakia
 • EXPRESSWAY R2 ZVOLEN-PSTRUŠA, Slovakia
 • MOTORWAY D1 JÁNOVCE-JABLOVOV, Slovakia
 • EXPRESSWAY R4 KOŠICE MILHOSŤ, Slovakia
 • EXPRESSWAY R1 NITRA, ZÁPAD-SELENEC, Slovakia
 • EXPRESSWAY R1 SELENEC-BELADICE, Slovakia
 • EXPRESSWAY R1 BANSKÁ BYSTRICA, BYPASS, Slovakia
 • MOTORWAY D1 BUDIMIR-BIDOVCE

The management and development of projects in these countries:

Slovakia, Czech Republic, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Lithuania, Latvia, Estonia, Austria, Norway, Sweden, Poland, Romania,

The publications:

 • Hric S., Prelovský B. (2003): Urýchlenie konsolidácie podložia násypov pomocou vertikálnych prefabrikovaných drénov MebraDrain. Časopis Geotechnika 4/2003
 • Hric S., Prelovský B. (2004): Inovatívne riešenia využitia geosyntetiky v geotechnike. Časopis Inžinierske stavby 1/2004, Bratislava
 • Drusa M., Prelovský B. (2007): Problémy pri navrhovaní a realizácii vysokých násypov na neúnosnom podloží. GEOSYNTETIKA V STAVEBNÍCTVE, Žilina 2007
 • Prelovský B. (2007): Zakladanie násypov na neúnosnom podloží s využitím vysokopevnostných geokompozitov – príklady realizácie z talianskych železníc. Konferencia 3. Fórum koľajovej dopravy v Bratislave, 2007
 • Alfoldi K., Prelovský B. (2007): Zakladanie násypov na neúnosnom podloží pomocou plastového mikropilótového systému AuGeo. Časopis Geotechnika 1/2007
 • Pietro P.D, Prelovský B. (2007): Navrhovanie a realizácia vystužených konštrukcií pre stavbu vysokých násypov s ohľadom na efektívnosť a ekonomiku stavby. 8th International Geotechnical Conference, IMPROVEMENT OF SOIL PROPERTIES, Bratislava 2007
 • Prelovský B. (2008): Aktuálne problémy a riešenia stability oporných vystužených konštrukcií – tri rôzne pohľady na konkrétny návrh a realizáciu stavby. Konferencia Geotechnika 2008, Vysoké Tatry, 2008.
 • Prelovský B., Naugthon P.J., Scotto M., Kempton G.T. (2008): Development Of Piled Embankments Techniques Over 25 Years. Zakladanie Brno 2008.
 • Prelovský B. (2009): Skúsenosti s aplikáciou oceľovej výstuže do asfaltových vrstiev.  I. seminár letnej údržby pozemných komunikácií, 2009, Tatranská Lomnica
 • Prelovský B. (2009): Gravitačné a vystužené konštrukcie pri modernizácii Železníc Slovenskej republiky. Konferencia 5. Fórum koľajovej dopravy v Bratislave,
 • Drusa M. ,Prelovský B., Naugthon P. (2009): Optimization study of basal reinforcement of the piled embankment on soft subsoils, Konferencia GEOSYNTETIKA V STAVEBNÍCTVE, Žilina 2009
 • Prelovský B. (2009): Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov. Časopis Inžnierske stavby 2009, Jaga, Bratislava
 • Naughton, M. Scotto, B. Prelovský (2010): Reusing excavated soil waste in reinforced steep slopes and embankments. 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering „From research to design in European practice. Bratislava, 2010
 • Tóth V., Prelovský B. (2010): Ochrana komunikácii v portálových oblastiach tunelov pred padaním skál. Časopis SILNICE ŽELEZNICE 2013, Konstrukce Media Ostrava.
 • Sňahničan J. (2011): Geosyntetické výrobky a ich použitie. Časopis Inžnierske stavby 4/2011, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J. (2012): Použitie oceľovej siete do asfaltových vrstiev. Časopis Inžnierske stavby 3/2012, Jaga, Bratislava
 • Gábryš I., Sňahničan J. (2012): Použitie geosyntetických materiálov na stavbe R1 Banská Bystrica-severný obchvat. Časopis Inžnierske stavby 4/2012, Jaga, Bratislava
 • Kezman R., Sňahničan J. (2012): Sanácia svahu postihnutého zosuvnou činnosťou nad železničnou traťou Košice-Žilina pri obci Richnava. Časopis Inžnierske stavby 1/2012, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., (2012): Geopásy v prefabrikovanom vystuženom múre. Časopis Inžnierske stavby 1/2012, Jaga, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2012): Aplikácia geosyntetických materiálov pre oporné konštrukcie a zárezy na 4. úseku stavby R1 Banská Bystrica – Severný obchvat. 8. Cestársky deň, Geosyntetika na R1, Slovenská Správa Ciest Bratislava
 • Zenti C., Sňahničan J.(2012): Grouting of Soil Improvement and Waterproofing: GROUT, MASTER SR10 and Selected Case Histories. Konferencia UNDER CITY Colloquium on Using Underground Space in Urban Areas in South-East Europe, 04/2012 Dubrovnik
 • Sňahničan J. (2012): Dávkovacie zariadenia vláken ako súčasť riadenia kvality pri výrobe betónu vystuženého vláknami. Časopis Inžnierske stavby 5/2012, Jaga, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2012): Geosyntetické materiály z extrudovaného monofilamentu pre použitie ako drenážne a protierózne geokompozity. Seminár GEOSYNTETIKA V STAVEBNÍCTVE
 • Sňahničan J. (2013): História gabionov a matracov. Konferencia SÚČASNÝ STAV A VÝCHODISKÁ PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V SR – TECHNICKÉ A BIOTECHNICKÉ OPATRENIA V POVODIACH, Zvolen
 • Sňahničan J., Berge B. (2013): Použitie vlákien v prefabrikovaných segmentoch. Konferencia Podzemní stavba Praha 2013, Praha
 • Sňahničan J., Zenti C. (2013): Príklady použitia chemickej injektáže pri razení tunelov. Časopis Tunel 1/2013, Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. , Praha
 • Sňahničan J., Podkonický L. (2013): Skúsenosti a perspektíva využívania drôtených sietí v preventívnych a akútnych opatreniach ochrany pred povodňami. Konferencia Manažment povodí a povodňových rizík, Bratislava
 • Sňahničan J., Vicari M. (2013): Použitie gabionov a matracov v environmentálnom inžinierstve. Časopis Inžnierske stavby 2/2013, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., Podkonický L. (2014): Drôtokamenné konštrukcie v systéme ochrany pred povodňami. Časopis Inžnierske stavby 2/2014, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., Adamec J. (2014): Inovácie riešení pomocou vystužených zemných konštrukcií na stavbe D1 Fričovce-Svinia. Konferencia Geotechnika 2014, Horný Smokovec
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2014): Drenážne a protierózne geokompozity vyrábané na Slovensku. Seminár Geosyntetika 2014, STU Bratislava
 • Sňahničan J., Adamec J. (2014): Lícové prvky vystužených zemných konštrukcií. Seminár Geosyntetika 2014, STU Bratislava
 • Tóth V., Sňahničan J., Adamec J. (2014): The design of soil reinforced structures with thin-walled facing panels under railways. 23rd European Young Geotechnical Engineers Conference, Barcelona
 • Prelovský B., Horňáková T., Navrátilová L. (2014): Protection barriers as an effective system againgst falling stones form rockfall slope –Kalvaria (Czech Republic), Conference Geoprojects 2014, Sofia
 • Sňahničan J., Nikolcheva B., Adamec J. (2014): Different face elements of reinforced soil structures – advantages and applications. Conference Geoprojects 2014, Sofia
 • Sňahničan J., Podkonický L. (2014): Skúsenosti, vývoj a možné riešenia využívania drôtokamenných konštrukcií pri výstavbe a prevádzke priehrad. Konferencia XXXIV. Priehradné dni 2014. Horný Smokovec
 • Sňahničan J., Adamec J. (2015): TKP 31, o krok bližšie ku kvalite. Časopis Inžnierske stavby 1/2015, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., Adamec J., Garai P. (2015): Vystužené horninové konštrukcie na stavbe D1 Fričovce – Svinia. Časopis SILNICE ŽELEZNICE 1/2015, Konstrukce Media Ostrava.
 • Sňahničan J., Adamec J., Kolár Ľ. (2015): Zabezpečenie stability zosuvného územia pri moste 213-00 na stavbe D1 Fričovce-Svinia. Časopis SILNICE ŽELEZNICE 4/2015, Konstrukce Media Ostrava.
 • Dolinajová K., Sňahničan J.(2015): Oporné múry vystužené geomrežami a dvojzákrutovou oceľovou sieťou vystavené vysokému zaťaženiu v seizmickej oblasti, Slovenská  Geotechnická konferencia 2015, Bratislava
 • Tóth V., Sňahničan J., Adamec J. (2015): Hazard mitigation of rock walls and slope at portals adjacent to tunnels. Conference EYGEC 2015, Durham
 • Sňahničan J., (2015). Gabion structures in the system of flood protection. 3rd International Conference ‐ THE IMPORTANCE OF PLACE – 21st Century heritage without borders ‐ Sustainability and heritage in a world of change SARAJEVO – ILIDŽA,
 • Sňahničan J., Adamec J. (2016): Geotechnické konštrukcie na D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka. Konferencia Inžienierska Geológia 2016, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Gramblička P. (2016): Sanačné a stabilitné opatrenia v projekte R2 Kriváň – Lovinobaňa. Konferencia Inžinierska Geológia 2016, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Sňahničan J., Karavasili S., Nell K. (2017): Vystuženie podkladových vrstiev testované in-situ. Konferencia AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J., Greif V., Vlčko J. (2017): Sanácia skalného odrezu Kriváň-Lovinobaňa. Konferencia AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, Bratislava
 • Vlčko J., Greif V., Prelovský B., Sňahničan J. (2017): IG prieskum a návrh sanácie skalného odrezu na Devínskej ceste. Seminár Aktuálne problémy v inžinierskej geológii, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2018): Geotechnické aplikácie spoločnosti GEOSOUL v inžinierskom staviteľstve. Konferencia  NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2018): Výnimočné aplikácie geosyntetických materiálov v stavebníctve. Seminár GEOSYNTETIKA 2018, Bratislava
 • Sňahničan J., Prelovský B. (2018): Vystužovanie asfaltových vrstiev oceľovou dvojzákrutovou sieťou – 40 rokov skúseností. Časopis Inžinierske stavby 3/2018, Jaga, Bratislava
 • Prelovský B., Haštáková V. (2018): Sanácia hradného brala Strečno. Konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2018, Vysoké Tatry
 • Nebus M., Sňahničan J. (2018): Havarijný zosuv na rýchlostnej ceste R2 Budča-Zvolen. Konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2018, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2018): Mechanické kotvy na stabilizáciu svahov a zosuvov. Časopis Inžinierske stavby 6/2018, Jaga, Bratislava
 • Silber-Hasslacher T., Sňahničan J. (2019): Active and passive facing systems for reinforced soil structures. Konferencia Geosyntetika 2019, Žilina
 • Prelovský B., Straubinger P. (2019): Steel-based reinforcements and their correct use in the asphalt pavement. Conference SAAV 2019, High Tatras
 • Juhás B., Sňahničan J., Prelovský B., (2019): Stabilizácia zosuvu na diaľnici D1 Budimír-Bidovce. Konferencia Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J., Tupý P. (2019): Zabezpečenie stability prístupovej cesty Kraľovany. Konferencia Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2020): Netradičné sanačné a stabilizačné konštrukcie pri sanáciách zosuvov. Časopis Inžinierske stavby 4/2020, Jaga, Bratislava
 • Lukáč V., Sňahničan J., Prelovský B. (2021): Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň-Muránska Huta. Časopis Inžinierske stavby 4/2021, Jaga, Bratislava
 • Lukáč V., Sňahničan J., Prelovský B. (2022): Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň-Muránska Huta. Konferencia Inžinierska geológia 2022, Vysoké Tatry
 • Sňahničan J., Prelovský B., Mažgut M., Csizmadia R., Pleško M., Bednárik M. (2022): Záchranné práce v rozsahu výkonu bezodkladných havarijných opatrení svahovej deformácie na lokalite Svätý Anton. Konferencia Inžinierska geológia 2022, Vysoké Tatry
 • Sňahničan J., Prelovský B., Mažgut M., Csizmadia R., Pleško M., Bednárik M. (2022): Stabilizačná konštrukcia ŠIDLO-X v lokalite Svätý Anton. Časopis Inžinierske stavby 4/2022, Jaga, Bratislava

The gallery of projects