MODERNIZÁCIA CESTY II/545 KAPUŠANY-RASLAVICE

Máj 2020. Spoločnosť COLAS Slovakia a.s ako hlavný zhotoviteľ realizovala tento projekt pre Prešovský samosprávny kraj.Ide o pokračovanie projektu a realizácie z predchádzajúceho roku 2019. Realizácia vystuženia asfaltových vrstiev oceľovou sieťou #MeshTrack. Projekt II/545 Kapušany – Raslavice prestavuje rekonštrukciu cesty II/545 a zlepšenie jej stavebno-technického stavu. Cieľom je odstránenie výtlkov, priečnych a pozdĺžnych trhlín vozovky, úprava odvodnenia, dobudovanie spevnenej a nespevnenej krajnice, výmena bezpečnostných zariadení. Spoločnosť GEOSOUL s.r.o. realizovala dodávku výstužnej oceľovej siete MeshTrack od belgického výrobcu BEKAERT a jej fixáciu pomocou kalového zákrytu (jednovrstvový asfaltový kal) systémom #Bitufor ®.