Vystužené horninové konštrukcie

Vystužené horninové konštrukcie sú veľmi vhodnou a používanou technológiou pri budovaní oporných konštrukcií pre ich flexibilitu a schopnosť absorbovať deformácie a tiež ako optimálna ekonomická alternatíva voči klasickým betónovým oporným múrom. Vystužená horninová konštrukcia je tvorená lícovým prvkom, výstužným geosyntetikom a sypaninou. Pri výbere konštrukcie je dôležité zvoliť požadovanú lícovú úpravu. Spektrum možností je dnes veľmi široké.

sa najčastejšie používa pre vystužené strmé svahy ( 45°-70° ), v prípade potreby pre vystužené násypy ( do 45° ). Lícové opevnenie je tvorené systémom prevažne zloženým z výstuže, protieróznej georohože a dočasného debnenia vytvarovaného do požadovaného sklonu svahu. Konštrukčný systém musí poskytovať vhodné podmienky na založenie, rast a dlhodobé udržiavanie „zelenej“ vegetácie“. Vytvorený koreňový systém má protieróznu funkciu povrchu svahu. Pri návrhu vegetačného krytu sa musia brať do úvahy klimatické a miestne podmienky spoločne so sklonom svahu.

Predstavujú lícové opevnenie tvorené z pohľadových vertikálnych drôtokamenných prvkov. Lícové opevnenie slúži na zadržanie sypaniny medzi vodorovnou geosyntetickou výstužou, má nosnú i estetickú funkciu a slúži na protieróznu ochranu povrchu vystuženej horninovej konštrukcie. Používa sa pre vystužené strmé svahy ( 45°-70° ) a vystužené múry ( 70°-90° ), vystužené mostné opory a krídla. Poddajné líce je väčšinou budované v požadovanom sklone z drôtokamenných prvkov výšky 0,5m odskakovaním, plní sa kameňom/kamenivom.

Predstavujú tuhé a polotuhé lícové prvky používané pre zvislé a mierne uklonené steny. Uplatnenie nachádzajú pre vystužené oporné múry a vystužené mostné krídla. Vzhľadom na ich prefabrikáciu majú uplatnenie pri líniových stavbách väčších rozsahov. Betónové lícové prvky je možné vyhotoviť v rôznych povrchových prevedeniach. Do foriem pri výrobe prefabrikátov je možné vložiť matrice, ktoré majú špecifický vzhľad. Do foriem môžu byť taktiež vložené štiepané obkladové kamene. Tvárnice sa najčastejšie robia so štiepanou povrchovou úpravou v rôznych farebných prevedeniach.