Špeciálne geotechnické riešenia

Predstavujú oblasť návrhu riešení s využitím špeciálnych metód a technológii pri výstavbe geotechnických objektov.

Klincovanie je spôsob zaistenia stability zárezového svahu v zeminách alebo poloskalných horninách. Klincovaný svah sa zhotovuje postupne s odkopávaním líca svahu. Konštrukcia zabezpečenia svahu pozostáva z krátkych spravidla oceľových, ťahových prvkov-klincov a cementovej zálievky týchto klincov a zaistenia líca svahu proti vypadávaniu zeminy. Zaistenie líca sa realizuje striekaným betónom a kari sieťou. Povrch svahu je možné upravovať napr. obkladom z betónových prefabrikátov, kameňa do betónu, gabionov a pod.

Pri zakladaní vysokých násypov na neúnosnom podloží vytvorenom z nasýtených ílov je nutné použiť opatrenia na urýchlenie konsolidácie a priebehu sadania podložia. Najbežnejšie používanými technológiami sú vertikálne prefabrikované drény, štrkové pilóty, drenážne štrkové rebrá.

Svahové deformácie výrazne ovplyvňujú územné plánovanie a následne výstavbu líniových, vodohospodárskych, či iných stavieb. Problematika zosuvných území je v súčasnosti nanajvýš aktuálna, keďže tak náročné diela ako diaľnice sú budované v nepriaznivých a zložitých inžiniersko-geologických podmienkach. Pri návrhu sanácie a zabezpečenia stability stavebných objektov, či zvýšenia stability v takýchto územiach sa využívajú prvky hĺbkového zakladania, horninové kotvy, metódy odvodnenia a pod. Významnú úlohu má správne navrhnutý geotechnický monitoring územia a identifikácia problému. .

Poskytujeme konzultácie, odborné poradenstvo a návrh riešení v oblasti geotechniky vo fáze prípravy, navrhovania i realizácie Vášho projektu.